Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WILDE WINGERD

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. huurder:                     degene die roerende goederen huurt van Wilde Wingerd; 
b. opdrachtgever:          degene, die een opdracht geeft aan Wilde Wingerd  tot het maken van creaties, het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van roerende goederen;
c. Wilde Wingerd:          de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
d. overeenkomst:           de overeenkomst tussen Wilde Wingerd en opdrachtgever en/of huurder, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
e. creatie:                       alle door Wilde Wingerd uitgevoerde creatieve werkzaamheden, waarbij de door Wilde Wingerd ontwikkelde concepten van sfeerbeleving in decoratieve sfeerbeelden worden uitgewerkt respectievelijk goederen die ten behoeve van opdrachtgever of huurder worden gecreëerd.  

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan opdrachtgever en/of huurder en op overeenkomsten tussen Wilde Wingerd enerzijds en opdrachtgever en/of huurder anderzijds.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Wilde Wingerd uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of huurder.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Wilde Wingerd slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van de overeenkomst prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. 

Artikel 3: offertes

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, vrijblijvend. Een aanbieding geldt voor de expliciet in die aanbieding genoemde termijn. Is in de aanbieding geen geldigheidstermijn opgenomen, dan wordt deze termijn geacht maximaal 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de aanbieding te zijn.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn uitsluitend informatief en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De gegevens kunnen betreffen afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, maten e.d. 
 3. Indien de aanbieding wordt gedaan voor een werk, waarop een bestek van toepassing is, zullen alleen die bestekbepalingen van toepassing zijn, die door opdrachtgever of huurder aan Wilde Wingerd ter hand zijn gesteld met een specifieke verwijzing naar de bepalingen die betrekking hebben op de werkzaamheden of leveringen van Wilde Wingerd. Wijzigingen in het bestek zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk medegedeeld aan Wilde Wingerd met vermelding van de wijzigingen die betrekking hebben op de overeenkomst met Wilde Wingerd en nadat deze wijzigingen schriftelijk zijn geaccepteerd door Wilde Wingerd. 

Artikel 4: overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat opdrachtgever en/of huurder een offerte schriftelijk heeft aanvaard. Indien een aanvaarding door de opdrachtgever en/of huurder van de offerte afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de opdrachtgever en/of huurder. Dat nieuwe aanbod dient schriftelijk door Wilde Wingerd te worden aanvaard.
 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk te worden overeengekomen. In het geval van meerwerk zal Wilde Wingerd de gevolgen voor de overeengekomen prijs en voor de levertijd schriftelijk aan opdrachtgever en/of huurder bevestigen.
 3. Wilde Wingerd is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden uit te laten voeren onder verantwoordelijkheid van Wilde Wingerd. 
 4. Indien door Wilde Wingerd werkzaamheden dienen te worden verricht op locatie, zal opdrachtgever en/of huurder zorgdragen voor faciliteiten ten behoeve van de medewerkers van Wilde Wingerd waaronder sanitaire voorzieningen, kantinevoorzieningen en catering, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Opdrachtgever en/of huurder dient Wilde Wingerd vooraf schriftelijk in kennis te stellen van wettelijke eisen waaraan door Wilde Wingerd te leveren creaties dienen te voldoen.
 6. Opdrachtgever en/of huurder dienen zorg te dragen voor alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor het evenement waarop de overeenkomst met Wilde Wingerd betrekking heeft alsmede voor vergunningen die nodig zijn voor de levering van de goederen door Wilde Wingerd aan opdrachtgever en/of huurder.

Artikel 5: prijzen

 1. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte of van het tot stand komen van de overeenkomst geldende kostprijzen. De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele overige belastingen, heffingen en overheidslasten.
 2. In geval van onvoorziene verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Wilde Wingerd gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
 3. Prijsverhogingen die voortvloeien uit door opdrachtgever en/of huurder gevraagde aanvullingen en/of wijzigingen zijn voor rekening van de opdrachtgever/huurder.

Artikel 6: levering

 1. De door Wilde Wingerd opgegeven leveringstermijnen, afleveringstermijnen en/of opleveringstermijnen gelden steeds als streeftermijn en nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is Wilde Wingerd eerst na een termijn van tenminste 30 werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering Carriage Paid To (CPT). Hieronder wordt verstaan bezorging op de dichtstbijzijnde plaats van bestemming welke zonder bezwaar te bereiken is.
 3. Indien Wilde Wingerd verantwoordelijk is voor opbouwwerkzaamheden of montagewerkzaamheden, dient opdrachtgever en/of huurder ervoor zorg te dragen dat de locatie voor medewerkers van Wilde Wingerd goed bereikbaar en toegankelijk is. Er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn voor vrachtauto’s die de goederen aanvoeren.
 4. Indien opdrachtgever en/of huurder de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever/huurder. Opdrachtgever/huurder zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van opslag, verschuldigd zijn.
 5. Wilde Wingerd is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke gedeelten zij afzonderlijk kan factureren.
 6. Het risico van de goederen gaat over op de opdrachtgever en/of huurder op het moment van aflevering/oplevering. De opdrachtgever en/of huurder is verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging of vervreemding van de goederen te voorkomen.

Artikel 7: gevolgen oponthoud of niet beschikbaar zijn locatie

 1. Wilde Wingerd is niet aansprakelijk voor oponthoud, tijdverlies, kosten of schade, van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, die het gevolg is van het niet tijdig en/of volledig bereikbaar of niet beschikbaar zijn van de locatie waar Wilde Wingerd de overeengekomen werkzaamheden dient uit te voeren of goederen dient af te leveren.
 2. Indien de locatie waar Wilde Wingerd de werkzaamheden dient te verrichten of de goederen dient af te leveren niet toegankelijk of beschikbaar is voor Wilde Wingerd, is opdrachtgever en/of huurder de overeengekomen prijs aan Wilde Wingerd verschuldigd vermeerderd met eventuele schade die Wilde Wingerd daardoor lijdt. 

Artikel 8: reclames

 1. Reclames wegens bij de aflevering of oplevering waarneembare gebreken of tekorten dienen door opdrachtgever en/of huurder op het eventuele ontvangstbewijs van de goederen te worden aangetekend dan wel binnen twee werkdagen na aflevering/oplevering bij aangetekend schrijven aan Wilde Wingerd te worden gemeld. Afwijkingen ten aanzien van tekeningen, schetsen, modellen, folders, circulaires etc. alsmede ten aanzien van kleur, maatvoering of gewicht zijn geen grond voor reclame.
 2. Niet zichtbare gebreken dient opdrachtgever en/of huurder binnen twee werkdagen na ontdekking bij aangetekend schrijven te melden aan Wilde Wingerd.
 3. Reclames ter zake montagewerkzaamheden en/of opbouwwerkzaamheden dienen binnen twee werkdagen door middel van een aangetekende brief aan Wilde Wingerd te worden gemeld. Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen 8 werkdagen na verzending van de facturen te worden gemeld aan Wilde Wingerd bij aangetekende brief. 
 4. Reclames die na de gestelde termijnen worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. 
 5. Wilde Wingerd dient in staat te worden gesteld om de reclames over geleverde goederen te controleren op locatie. Goederen waarover is gereclameerd, kunnen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilde Wingerd worden geretourneerd. 

Artikel 9: aansprakelijkheid

 1. Wilde Wingerd is jegens haar opdrachtgever en/of huurder nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij de opdrachtgever en/of huurder aantoont dat die schade, dat verlies, die vorderingen van derden of die kosten veroorzaakt zijn door, na objectieve maatstaven gemeten, opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Wilde Wingerd.
 2. Indien Wilde Wingerd met inachtneming van de voorgaande bepaling desalniettemin aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de opdracht of, in voorkomende gevallen, tot het bedrag van de door de assuradeur van Wilde Wingerd te verstrekken uitkering (inclusief een eventueel eigen risico).
 3. Wilde Wingerd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. De opdrachtgever en/of huurder vrijwaart Wilde Wingerd tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit door Wilde Wingerd geleverde goederen of door Wilde Wingerd uitgevoerde werkzaamheden.  

Artikel 10: overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, direct dan wel indirect, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waardoor Wilde Wingerd niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst kan voldoen, werkstakingen daaronder begrepen. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval verstaan:
 • natuurrampen, zoals overstromingen etc.;
 • brand;
 • kwaliteitsveranderingen door verloop van tijd;
 • stakingen in het vervoer;
 • plantenziektes;
 • pandemieën
 1. Wilde Wingerd is niet gehouden haar verplichtingen na te komen gedurende en na de periode waarin de overmacht of de gevolgen daarvan de nakoming van haar verplichtingen belemmeren of verhinderen. Wilde Wingerd heeft in dat geval het recht om de termijn van levering, aflevering en/of oplevering te wijzigen.
 2. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden aaneengesloten voortduurt, heeft Wilde Wingerd het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft Wilde Wingerd recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever en/of huurder daardoor is gebaat. 

Artikel 11: betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door opdrachtgever en/of huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens strekken zij in mindering op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever en/of de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. 
 3. Iedere vordering van Wilde Wingerd op de opdrachtgever en/of huurder is onmiddellijk opeisbaar, indien de opdrachtgever en/of huurder van ondernemingsvorm verandert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of wordt ontbonden alsook indien door derden op goederen of vorderingen van de opdrachtgever respectievelijk huurder executoriaal beslag wordt gelegd.
 4. Bij vertraging in de levering van zaken door toedoen van de opdrachtgever en/of huurder heeft Wilde Wingerd het recht de reeds gemaakte kosten te factureren alsook een deel van de totaal opgegeven prijs in verhouding tot de reeds afgeleverde gedeelten.
 5. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever en/of de huurder een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volledige maand, over het bruto factuurbedrag. Verder zal opdrachtgever en/of huurder in geval van niet of niet tijdige betaling buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Die buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12: beëindiging overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever en/of huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst voortvloeit hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Wilde Wingerd tot enige schadevergoeding gehouden is onverminderd de aan Wilde Wingerd verder toekomende rechten.
 2. Wilde Wingerd kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever of huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd of anderszins wordt ontbonden. 

Artikel 13: eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Wilde Wingerd geleverde zaken worden pas eigendom van de opdrachtgever op het moment dat alle door Wilde Wingerd geleverde goederen zijn betaald. Tot op het moment van volledige betaling van alle goederen, blijven alle geleverde en in voorkomende gevallen gemonteerde goederen eigendom van Wilde Wingerd. 
 2. In geval Wilde Wingerd een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en goederen dienen te worden teruggehaald, komen de kosten van het terughalen van de goederen ten laste van de opdrachtgever. 
 3. Geleverde goederen mogen door een opdrachtgever nimmer worden doorverkocht of in onderpand worden gegeven voordat betaling aan Wilde Wingerd heeft plaatsgevonden.  

Artikel 14: intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever en/of huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wilde Wingerd veranderingen in de geleverde of opgeleverde creaties aan te brengen.
 2. Wilde Wingerd behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s, digitale gegevensdragers, afbeeldingen, modellen, brochures etc. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de creaties is strikt verboden. 
 3. Wilde Wingerd behoudt zich het recht voor om afgeleverde of opgeleverde creaties voor eigen doeleinden te (laten) fotograferen. 
 4. Wilde Wingerd heeft te allen tijde het recht tot naamsvermelding op of nabij haar creaties. 

Artikel 15: verzekeringen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever en/of huurder zorg dienen te dragen voor een verzekering ten behoeve van de goederen die aan de opdrachtgever en/of huurder zijn toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Wilde Wingerd. In geval van evenementen dient opdrachtgever voor zijn rekening voor een evenementenverzekering zorg te dragen.
 2. In alle gevallen waarin goederen van Wilde Wingerd aan opdrachtgever en/of huurder zijn toevertrouwd en door opdrachtgever en/of huurder zijn verzekerd is opdrachtgever en/of huurder op eerste verzoek van Wilde Wingerd verplicht om zijn vordering op de verzekeraar aan Wilde Wingerd te verpanden tot meerdere zekerheid van al hetgeen Wilde Wingerd van de opdrachtgever en/of huurder te vorderen heeft. 
 3. Op eerste verzoek van Wilde Wingerd dient opdrachtgever en/of huurder een kopie van de verzekeringspolis aan Wilde Wingerd ter beschikking te stellen.

Artikel 16: persoonsgegevens

 1. Indien Wilde Wingerd in het kader van de uitvoering van de met de opdrachtgever en/of huurder gesloten overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Indien de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de opdrachtgever de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften, waaronder de wet bescherming persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming.
 3. Wanneer de overeenkomst tussen partijen eindigt, zullen zij de persoonsgegevens die zij hebben verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst of teruggeven aan de andere partij of vernietigen indien er geen reden is om de persoonsgegevens te bewaren. 

Artikel 17: diversen

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn laat dat de overige bedingen van deze voorwaarden volledig in tact. Partijen zullen alsdan voor het nietige of vernietigde beding een regeling treffen die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het dichtst benadert.  

Artikel 18: toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.